• obchodné a informačné služby-medzinárodné obchodné vzťahy

    • Súkromná obchodná akadémia, Dolná 54, Banská Bystrica je zaradená MŠ SR do siete stredných odborných škôl k 1.9.1993. Profilovanie školy vychádza z viacročných skúseností školy Public Relations v Lodži v Poľsku a Inštitútu pre malé a stredné podnikanie pri Manheimskej univerzite v Nemecku. Technickú pomoc pri zriaďovaní školy poskytla aj Britská  rada.
      

     NOVINKAyes

     6329 M01 Obchodné a informačné služby – Medzinárodné obchodné vzťahy,

     4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

     Sme jediná škola v banskobystrickom kraji poskytujúca spomínaný študijný odbor

      

     Prečo práve tento odbor:

     - Reaguje na potreby firiem, ktoré vyžadujú pracovníkov pre oblasť medzinárodného obchodu. Vzdelávanie prispôsobujeme požiadavkám Európskej únie.

     - Charakteristickou črtou odborného vzdelávania je široko koncipovaná odborná orientácia, aby bolo možné pružne reagovať na aktuálne zmeny a tomuto trendu sa chceme prispôsobiť úrovňou, rozsahom a aj systémom odborného vzdelávania a prípravy.

     -  Študijný odbor s týmto zameraním sa nenachádza v našom regióne.

     - Chceme individuálnym prístupom motivovať žiakov k lepším výkonom a odbúrať tak priemernosť.

     - Našou ambíciou je viesť žiakov k samostatnosti s intenzívnejšou spoluprácou s praxou a pomáhať im v ich rozvoji iným moderným prístupom, ako to je doposiaľ zaužívané.

      

     Uplatnenie absolventov:

     Na Slovensku vznikajú pobočky zahraničných firiem, a zakladajú sa spoločné podniky, a aj slovenskí obchodníci hľadajú možnosti odbytu v zahraničí. Absolvent nájde uplatnenie v podnikateľských subjektoch obchodujúcich so zahraničnými firmami, v zahraničných firmách pôsobiacich na slovenskom trhu, v medzinárodných organizáciách, verejnej správe, v podnikateľskom i verejnom sektore.