• Profil školy

    • Súkromná obchodná akadémia je zaradená MŠ SR do siete stredných odborných škôl k 1.9.1993 a jej zriaďovateľom je Akadémia vzdelávania Banská Bystrica.

     Profilovanie školy vychádza z viacročných skúseností školy Public Relations v Lodži v Poľsku a Inštitútu pre malé a stredné podnikanie pri Manheimskej univerzite SRN. Technickú pomoc pri zriaďovaní školy poskytla aj Britská rada.
      
     Vzdelanie získané v súkromných školách je rovnocenné so vzdelaním na ostatných školách v zmysle zákona 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov.

     Študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia pripravuje externou formou absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, tuzemskom a medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách, štátnej i verejnej správe.
     V školskom roku 2016/2017 otvárame denné štúdium nového študijného odboru:
     6329 M 01 obchodné a informačné služby-medzinárodné obchodné vzťahy.

     Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady na permanentné vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa.

     Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom ktorých je schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.

     Vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby ich bol absolvent schopný vykonávať a aplikovať v praxi, vedel pracovať samostatne v kolektíve a tiež bol adaptabilný v príbuzných odboroch činnosti.

     Štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možností školy, potrieb regiónu, záujmov a schopností žiaka a ich voľbou sa dotvára odborný profil absolventa.

     Na základe vedomostí a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia nadobudne absolvent predpoklady na ďalší samostatný rozvoj a celoživotné vzdelávanie.

     Uvedené štúdium v odbore obchodná akadémia sa realizuje externou formou konzultácií, ktoré sa konajú spravidla jedenkrát mesačne, podľa vopred stanoveného harmonogramu sústredení. Na konzultácii je žiakom zadaný rozsah učebnej látky, potrebnej na úspešné vykonanie skúšky.  V rámci tohto štúdia sa vyučujú rovnaké predmety ako v dennej forme štúdia obchodnej akadémie (okrem telesnej, etickej a náboženskej výchovy).
     Štúdium dennou formou v novom študijnom odbore 6329 M 01 obchodné a informačné služby-medzinárodné obchodné vzťahy otvárame v školskom roku 2016/2017.
     Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a úspešný absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie.

     Pre modernizáciu výučby sa využívajú prostriedky výpočtovej techniky a internetu v komunikácii školy so žiakmi.