• Nový študijný odbor

    • Súkromná obchodná akadémia, Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica

     Kontakt: avsoabb@gmail.com, 0902 930 222

     Podmienky prijímacieho konania

      

     Riaditeľka Súkromnej obchodnej akadémie, Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica v súlade s § 65  ods. 1.- 5.  zákona NR SR   č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje prijímacie konanie na štvorročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

     Študijný odbor:                                              6329 M  obchodné a informačné služby

     Zameranie:                                                       01  medzinárodné obchodné vzťahy

     Forma štúdia:                                                  denná

     Plánovaný počet tried prvého ročníka :                1

     Plánovaný počet žiakov :                                   24

     Študijný odbor je určený pre:                             chlapcov aj dievčatá

      

      

      

     (bude sa konať v prípade, ak po 1.kole zostanú voľné miesta)

     Podmienky prijímania žiakov

     Prijímacieho konania sa môže zúčastniť žiak, ktorý:

     1. v zákonne stanovenom termíne podal riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu
     2. v školskom roku 2017/2018 získa nižšie stredné vzdelanie
     3. je zdravotne spôsobilý na štúdium daného študijného odboru
     4. nie je žiakom inej strednej školy.

      

     Bez prijímacích skúšok bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (§65 ods. 5 školského zákona). Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky odošle riaditeľka školy uchádzačom najneskôr do 02. mája 2016.

     Všetci ostatní uchádzači o štúdium budú konať prijímaciu skúšku  zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu učiva základnej školy.

      

     V prijímacom konaní môžu uchádzači získať maximálne 80 bodov, z toho:

     • za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry maximálne: 25 bodov
     • za prijímaciu skúšku z matematiky maximálne:                              25 bodov                                                                                          
     • za výsledky v testovaní žiakov 9. ročníka spolu maximálne:              30 bodov

      

     Body za výsledky Testovania 9 žiakov:

        Úspešnosť

           v %

     Body

     slovenský jazyk

     a literatúra

     matematika

     100 – 90

     15

     15

     89,9 – 80

     13

     13

     79,9 – 70

     11

     11

     69,9 – 60

     9

     9

     59,9 – 50

     7

     7

     49,9 – 40

     5

     5

     39,9 – 30

     3

     3

     29,9 – 20

     1

     1

     19,9 a menej

     0

     0

      

     Z uchádzačov bude zostavený poradovník na základe súčtu získaných bodov.

     Prijatých bude prvých 24 uchádzačov s najvyšším súčtom získaných bodov.

     Pri rovnosti súčtu bodov bude uprednostnený uchádzač, spĺňajúci nasledovné kritériá v poradí:

     1. uchádzač, ktorý mal lepšie študijné výsledky na základnej škole
     2. uchádzač, ktorý bol úspešným riešiteľom niektorej z predmetových olympiád  aspoň na okresnej úrovni
     3. uchádzač so  zníženou  pracovnou schopnosťou  (potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka musí byť odovzdané spolu s prihláškou)
     4. uchádzač, ktorý získal vyšší počet bodov z prijímacej skúšky zo SJL
     5. uchádzač, ktorý získal vyšší počet bodov z prijímacej skúšky z MAT

     Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky na internetovej stránke školy  www.soabb.edupage.org. 

     Uchádzači sa môžu o výsledku prijímacieho konania informovať aj telefonicky na čísle 0902 930 222.

     Riaditeľka školy odošle zákonnému zástupcovi uchádzača písomné rozhodnutie o prijatí najneskôr do troch dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky. Spolu s rozhodnutím oznámi termín, miesto a spôsob zápisu.

     Zákonný zástupca žiaka, ktorý nebude prijatý, sa môže odvolať na základe pokynov, ktoré budú uvedené v rozhodnutí o neprijatí žiaka.

     Ak sa prijatý uchádzač v určenom termíne na školu nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné.  Na uvoľnené miesto bude prijatý ďalší  uchádzač nasledujúci v poradí.

     Pre uchádzačov, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť prijímacej skúšky, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a dokladovať najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 08.00 hod.

     Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa   26. januára 2016.                  

            

     Ing. Eva Medveďová

     riaditeľka školy