• 2. Študijný odbor: obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy

    • Študijný odbor   6329 M 01 obchodné a informačné služby-                          medzinárodné vzťahy                        
     Forma, spôsob a organizácia štúdia:  denná
     Dĺžka vzdelávania a prípravy:  4 roky
     Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

      vysvedčenie o maturitnej skúške
     Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
     Pracovné uplatnenie absolventa: podnikateľské subjekty obchodujúce so zahraničnými firmami, zahraničné firmy pôsobiace na Slovenskom trhu,medzinárodné organizácie, verejná správa,firmy poskytujúce osobné a prevádzkové služby v obchode a cestovnom ruchu,ako stredný technicko administratívnypracovník,obchodník,obchodný zástupca, referent marketingu, výkonný pracovník, menežér strednej úrovne,súkromný podnikateľ
     Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a  v príbuzných odboroch na vysokej škole
     Podmienky prijatia na štúdium: ukončená povinná školská dochádzka

     Možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a  v príbuzných odboroch na vysokej škole...