• 1. Študijný odbor: obchodná akadémia

    • Študijný odbor

     6317 M 00 obchodná akadémia

     Forma, spôsob a organizácia štúdia

     externé štúdium

     Dĺžka vzdelávania a prípravy

     4 roky

     Podmienky na prijatie do študijného odboru

     ukončená povinná školská dochádzka

      

     Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy

     maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

     vysvedčenie o maturitnej skúške

     Poskytnutý stupeň vzdelania

     -    úplné stredné odborné vzdelanie

     -    klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3A

     Pracovné uplatnenie absolventa

     odborný ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách

     Nadväzná odborná príprava

     možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a  v príbuzných odboroch na vysokej škole