• Učebný plán

    •  UČEBNÝ PLÁN: odbor obchodná akadémia

     Kategórie a názvy

     vyučovacích predmetov

     Prehľad predmetov vyučovaných v jednotlivých ročníkoch

     1.

     2.

     3.

     4.

     Všeobecnovzdelávacie predmety

      

      

      

      

     slovenský jazyk a literatúra

     X

     X

     X

     X

     prvý cudzí jazyk (anglický)

     X

     X

     X

     X

     druhý cudzí jazyk (nemecký / ruský) 

     X

     X

     X

     X

     občianska náuka

     X

     X

     X

     -

     dejepis

     X

     X

     -

     -

     matematika

     X

     X

     X

     -

     biológia

     X

     -

     -

     -

     ekológia 

     -

     X

     -

     -

      

      X

     Odborné predmety

      

      

      

      

     podniková ekonomika

     X

     X

     X

     X

     účtovníctvo

     -

     X

     X

     X

     informatika X X - -

     aplikovaná informatika 

     -

     X

     X

     -

     hospodárska geografia

     X

     -

     -

     -

     administratíva a korešpondencia

     X

     X

     X

     X

     hospodárske výpočty a štatistika

     -

     X

     X

     -

     úvod do makroekonómie

     -

     -

     -

     X

     právna náuka

     -

     -

     X

     -

     tovaroznalectvo

     X

     X

     -

     -

     daňová sústava - - X X

     ekonomické cvičenia

     -

     -

     -

     X

     manažérska komunikácia

     X

     X

     -

     -

     Voliteľné predmety 

      

      

      

      

     bankovníctvo 

      -

     cvičenia z bankovníctva

      -

     X

     X

     jazyková obchodná príprava

      -

     -

     -

      

       UČEBNÝ PLÁN: odbor obchodné a informačné služby-medzinárodné obchodné vzťahy

     Kategórie a názvy

                      vyučovacích predmetov

     Prehľad predmetov vyučovaných v jednotlivých ročníkoch

     1.

     2.

     3.

     4.

     Všeobecnovzdelávacie predmety

      

      

      

      

     slovenský jazyk a literatúra

     X

     X

     X

     X

     prvý cudzí jazyk (anglický)

     X

     X

     X

     X

     druhý cudzí jazyk (nemecký / ruský) 

     X

     X

     X

     X

     občianska náuka

     X

     X

     X

     -

     dejepis

     X

     X

     -

     -

     matematika

     X

     X

     X

     X

     biológia

     -

     -

     X

     -

     chémia 

     X

     X

     -

     -

     etická/náboženská výchova

      X 

     X

     telesná a športová výchova X X X X

     Odborné predmety

      

      

      

      

     ekonomika

     X

     X

     X

     X

     ekonomické cvičenia - - X X

     účtovníctvo

     -

     X

     X

     X

     technika obchodu X X X X
     medzinárodný obhod - - X X
     marketing X - - -
     medzinárodný marketing - X - -

     aplikovaná informatika 

     X

     X

     X

     X

     hospodárska geografia

     X

     -

     -

     -

     administratíva a korešpondencia

     X

     X

     X

     X

     základy obchodného práva

     X

     X

     -

     -

     základy medzinárodného práva

     -

     -

     X

     X

     protokol a etika v podnikaní

     -

     -

     -

     X

     tovaroznalectvo

     X

     X

     -

     -

     daňová sústava - - X X

     diplomacia v medzinárodnom obchode

     -

     -

     -

     X

     manažérska komunikácia

     X

     -

     -

     -

     makroekonómia

     -

     X

     X

     obchodná angličtina

     -

     -

     -